Vår personuppgiftspolicy (2020:1)

Strandahl Advokater AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi månar om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som byrån behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Version 2020:1 gäller från och med den 1 juli 2020.

1. Vilka personuppgifter behandlas?

I samband med uppdragsförfrågningar och utförande av uppdrag samlar vi in och behandlar vi de personuppgifter som lämnas till oss eller som annars behandlas inom ramen för uppdraget/uppdragsförfrågan. De flesta personuppgifter samlas in direkt från berörda personer, men det förekommer även att vi i uppdrag/uppdragsförfrågningar får information om och behandlar personuppgifter som tillhör andra än direkt berörda personer. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor.

Även när ni, utan att det rör ett uppdrag/uppdragsförfrågan, kommunicerar med oss via telefon och e-post innebär detta i regel att vi får del av personuppgifter som behandlas.

De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (t.ex. personnummer) samt redovisnings- och faktureringsinformation. I specifika uppdrag kan personuppgifterna också avse annan information, t.ex. händelseförlopp och andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget.

2. För vilka ändamål behandlas personuppgifter och vilken är den lagliga grunden?

Personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdragsförfrågningar behandlas för att utvärdera om vi kan acceptera uppdrag samt för administrationen i samband härmed. Innan vi accepterar uppdrag måste vi utföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller.

När vi accepterat ett uppdrag behandlas personuppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga uppdrag, tillvarata våra klienters intressen samt uppfylla sådana krav som ställs i lag samt Advokatsamfundets regelverk.

Personuppgiftsbehandling sker också för att vi ska kunna hantera och administrera våra relationer med leverantörer och andra externa parter samt besök vid våra kontor.

Vi kan även komma att använda personuppgifter som underlag för marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling, statistikändamål, riskhantering samt för marknadsföringsändamål.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att vi har en skyldighet att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser samt att behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och vårt avtal om att bistå er i den rättsliga angelägenhet i vilken ni anlitat oss.

I relation till klienters företrädare, motparter och dess företrädare, samarbetspartners och konsulter, vittnen osv. grundar sig vår personuppgiftsbehandling även på en intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen.

Behandlingen av personuppgifter i samband med jävs- och penningtvättskontroller, samt arkiveringen av handlingar efter att ett uppdrag avslutats, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokförings- och penningtvättslagstiftning samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed).

Det kan också förekomma att vi i samband med de olika uppdrag vi åtagit oss har ytterligare grunder för behandlingen.

Uppgifterna kan även komma att användas i Advokatsamfundets hantering, vid vidtagande av inkassoåtgärder, ansökningar hos Kronofogden, vid process i domstol eller dylikt. Den rättsliga grunden är då vår rätt att göra gällande och försvara vårt rättsliga anspråk.

Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer eller dess företrädare och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.

När vi behandlar personuppgifter i syfte att analysera och utveckla vår verksamhet och för marknadskommunikation, sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse av att utveckla och marknadsföra verksamheten samt att kommunicera med våra kontakter.

3. Utlämning av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och er,
  2. det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra och administrera uppdraget,
  3. det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighetsbeslut eller ett beslut av domstol, eller Advokatsamfundets regelverk,
  4. vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning,
  5. vi behöver anlita inkassoföretag och/eller vända oss till Kronofogdemyndigheten/domstol för att tillförsäkra oss betalning av fakturerat arvode för nedlagt arbete eller på annat sätt tillvarata vårt intresse avseende krav mellan er och Strandahl Advokater eller
  6. det annars tillåts enligt lag.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredjeland.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Strandahl Advokater enligt Vägledande regler för god advokatsed. Det innebär att personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar avseende dig och att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Du kan även invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas, t.ex. avseende direktmarknadsföringsändamål. Vidare har du rätt att få ut sådana personuppgifter som du tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade med hänvisning till den tystnadsplikt och arkiveringsskyldighet som gäller för advokater. En begränsning eller radering av personuppgifter kan också innebära att vi inte kan fullfölja våra åtaganden.

Kontakta oss på info@strandahls.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Strandahl Advokater AB, 559226-7032, med adress Södra Strandgatan 16, 802 50 Gävle. Tel 026-65 64 00). Webbplats www.strandahls.se, e-post: info@strandahls.se

Den som har synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling, se www.datainspektionen.se.


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00