Våra allmänna villkor (2023:1)

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Strandahl Advokater AB (”Strandahl”) utför för sina klienter. Villkoren kan komma att ändras. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjas efter den nya versionen publicerats på hemsidan. Senaste versionen av villkoren hålls alltid tillgänglig på vår hemsida www.strandahl.se. På begäran skickar vi över den senaste versionen till er.

Denna version publiceras på hemsidan den 10 januari 2023.

1. Annan reglering

 Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed för uppdraget. Se advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se. Vidare gäller andra regler om bl.a. advokatsekretess, penningtvätt och personuppgifter vid sidan om de allmänna villkoren. Vid bristande överensstämmelse har dessa regler och god advokatsed företräde framför de allmänna villkoren. 

2. Vårt uppdrag

För alla våra uppdrag finns en ärendeansvarig delägare och/eller advokat som sedan i sin tur är ansvarig för bemanning av uppdraget.

Omfattningen av vårt uppdrag anges i uppdragsbekräftelse, avtal eller överenskoms med er på annat sätt vid uppdragets ingående. Omfattningen kan också senare komma att ändras.

Avvikelser från dessa allmänna villkor måste överenskommas skriftligen i uppdragsbekräftelse eller på annat dokumenterbart sätt för att kunna göras gällande.

Vår rådgivning anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner vi får. Ni kan därför inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Den rådgivning som lämnas baseras enbart på rättsläget i Sverige. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget i dessa jurisdiktioner. Det görs i så fall endast för att dela med oss av vår erfarenhet och utgör inte juridisk rådgivning som klienten kan förlita sig på utan närmare efterforskningar.

Vår rådgivning omfattar inte möjliga skattekonsekvenser.

3. Tystnadsplikt

Samtliga delägare och anställda har tystnadsplikt avseende det som anförtros oss inom ramen för advokatverksamheten eller det som vi i samband härmed får kännedom om. Det innebär att vi inte för utomstående kommer att röja någon omständighet som inte är offentlig om inte detta görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke. Upplysningsvis påpekas dock att det följer av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed att vi har rätt att lämna ut sådan information bl.a. i samband med tillvaratagande av vår rätt i en eventuell tvist mellan er och oss. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott. Vi är även skyldiga att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till skattemyndighet. Genom att anlita Strandahl medger ni att vi lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan. 

Om ni tillåter att vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. 

3. Identitetskontroll  och penningtvätt

Strandahl har en lagstadgad skyldighet att för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget samt identitetshandlingar för de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över en juridisk person (sk. verklig huvudman). Vi kan även behöva inhämta information och dokumentation som visar hur medel och andra tillgångar överförs. Om ni inte lämnar den dokumentation som vi begär kan vi enligt lag vara skyldiga att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget. 

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering till Finanspolisen samt förhindrade att underrätta er om att sådana misstankar föreligger.

4. Personuppgifter

Strandahl är personuppgiftsansvarig för uppgifter som samlas in och behandlas av oss och våra underleverantörer. 

Personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdragsförfrågningar behandlas för att utvärdera om vi kan acceptera uppdrag samt för administrationen i samband härmed. Innan vi accepterar uppdrag måste vi utföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller. 

När vi accepterat ett uppdrag behandlas personuppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag, tillvarata våra klienters intressen samt uppfylla sådana krav som ställs i lag samt Advokatsamfundets regelverk, bl.a. arkiveringen av handlingar efter att ett uppdrag avslutats. 

Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling av personuppgifter är att vi har en skyldighet att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser samt att behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och vårt avtal om att bistå er i den rättsliga angelägenhet för vilken ni anlitat oss. 

I vissa fall grundar sig vår behandling på en intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa intressen väger tyngre än eventuella motstående intressen. 

Personuppgiftsbehandling sker bl.a. för att vi ska kunna hantera och administrera våra relationer med leverantörer och andra externa parter samt besök vid våra kontor Behandling av personuppgifter grundas här på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser. 

Vi kan även komma att använda personuppgifter som underlag för marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling, statistikändamål, riskhantering samt för marknadsföringsändamål. Behandlingen sker då på grundval av vårt berättigade intresse av att utveckla och marknadsföra verksamheten samt att kommunicera med våra kontakter. 

Uppgifterna kan även komma att användas i Advokatsamfundets hantering, vid vidtagande av inkassoåtgärder, ansökningar hos Kronofogden, vid process i domstol eller dylikt. Grunden för behandlingen är då vår rätt att göra gällande och försvara vårt rättsliga anspråk. 

För ytterligare information, se vår separata personuppgiftspolicy på www.strandahl.se. 

5. Intressekonflikt

Strandahl är förhindrad att företräda er om det föreligger eller uppkommer en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Det är viktigt att ni förser oss med sådan information som kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

6. Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra på flera sätt, bland annat via internet och e-post utifrån vad vi överenskommit. Om ni skulle föredra att vi inte längre kommunicerar via internet eller e-post, ber vi att ni meddelar oss detta. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post per telefon.

7. Arvode och kostnad

Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med Advokatsamfundets regler och fastställs med beaktande av bl.a. nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat. Arvodesnivåerna justeras årligen. 

Utöver arvoden debiterar vi er ersättning för utlägg. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän som vi anlitar (i den mån särskilt överenskommits att vi ska göra utlägg för sådan kostnad), resekostnader, logi och kopiering. 

Om det är möjligt kan vi inför ett uppdrag och på er begäran göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till och även löpande lämna information om upparbetat arvode. En uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris. Strandahl förbehåller sig rätten att revidera vår uppskattning, budget eller annat arrangemang när vi har skäl att anta att uppgifterna inte längre är korrekta eller är möjliga att uppnå. 

Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt. Till juridiska personer anges arvodet exklusive mervärdesskatt och till fysiska personer anges arvodet inklusive mervärdesskatt.

8. Fakturering och rättsskydd

Om vi inte avtalar annat fakturerar vi er normalt månadsvis för det arbete som nedlagts under den aktuella tidsperioden. 

I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av. 

Om ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av vårt arvode, har ni trots detta ansvar för att vårt arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringen ersätter oftast inte mervärdesskatt och har normalt en betydande självrisk och en högsta ersättning. Dessutom understiger regelmässigt den timersättning som kan komma att erhållas genom rättsskyddsförsäkringen det arvode som vi kommer att debitera dig som klient. 

I den mån försäkringsbolaget inte ersätter er fullt ut vid slutfakturering av ärendet är ni skyldiga att fyllnadsbetala mellanskillnaden mellan fakturerat arvode och vad ni tidigare erlagt jämte erhållen ersättning från försäkringsbolaget. 

Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att helt eller delvis betala den vinnande partens rättegångskostnad (inklusive advokatarvoden på båda sidor). Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part och oavsett vad domstolen beslutar avseende fördelningen av rättegångskostnader måste ni betala vårt arvode och våra utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor. Om en domstol, trots att ni är vinnande part, anser att vårt arvode endast delvis ska ersättas av motparten bekostar ni alltså mellanskillnaden själv. 

I vissa fall kommer Strandahl att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Förskott kan begäras både inför ett uppdrag och under pågående uppdrag. Förskottsbeloppet är inte på något sätt kopplat till det arvode vi kommer att debitera utan kommer i normala fall understiga det slutliga arvodet. Normalt avräknas förskott mot faktura först i samband med att uppdraget avslutas. 

Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras vid sen betalning enligt räntelagen. 

Reglerna om vår tystnadsplikt innehåller undantag bland annat för indrivning av våra egna arvodesfordringar. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte heller utföras utan att er relation till Strandahl blir känd. 

9. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter tillhör Strandahl, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahållits. Om inte annat avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

10. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till det försäkringsbelopp som gäller för Strandahls ansvarsförsäkring. 

Strandahl har en för vår verksamhet anpassad ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges Advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. Vi redovisar inte försäkringsskyddets storlek men kan på begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som bekräftar att försäkringsskyddet är marknadsmässigt. 

Vårt ansvar omfattar inte utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust. 

Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse. 

Vi ansvarar inte för att den information som ni eller andra tillhandahållit är korrekt och fullständig. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva. 

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Vi är inte heller ansvariga för förlust eller skada som uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs. 

Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss oavsett om vi eller ni har anlitat dem och oavsett om de rapporterar till oss eller till er. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem, för att vi rekommenderat dem eller för deras arbete. Strandahl ansvarar inte heller för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar. 

Strandahl kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegränsningar får ni del av före uppdraget eller deluppdraget. 

Er förbindelse i uppdraget är med Strandahl och inte med någon fysisk eller juridisk person som har anknytning till advokatfirman. I den utsträckning annat inte följer av tvingande lag eller god advokatsed ska därför ingen fysisk eller juridisk person med anknytning till advokatfirman (exempelvis aktieägare, delägare eller anställd) ha något individuellt ansvar gentemot er. Ansvarsbegränsningen enligt dessa villkor eller separat avtal gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämplig på delägare eller tidigare delägare i Strandahl samt anställda som arbetar för eller har arbetat för oss.

11. Insiderförteckning

Strandahl förutsätter att ni informerar oss om och i så fall när ni kräver att Strandahl ska föra en insiderförteckning för att uppfylla era förpliktelser enligt gällande regler. I de situationer där detta är aktuellt kommer de närmare förutsättningarna för detta att regleras särskilt.

12. Uppdragets upphörande

Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde. 

Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan t ex vara fallet vid misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning av våra arvoden eller kostnader, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan er och oss inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före frånträdandet. 

Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

13. Arkivering

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att hos oss eller tredje man, i pappers- eller elektronisk form, arkivera i huvudsak alla handlingar som ansamlats eller genererats i uppdraget. Handlingarna kommer att arkiveras under den period som vi anser lämplig, dock aldrig under kortare tid än vad som krävs enligt advokatsamfundets regler. 

Eftersom vi är skyldiga att arkivera handlingar kan vi inte på er begäran återlämna eller förstöra en originalhandling utan att behålla en kopia under den tid arkiveringsskyldighet föreligger. Strandahl kan inte förvara era originalhandlingar och kommer därför att lämna dem till er i samband med att uppdraget slutförs eller på annat sätt upphör.

14. Klagomål och tvist

Om ni vill framställa krav mot oss ska ni framföra det så snart som ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som ni grundar kravet på. Kravet ska dock framställas senast inom tolv månader efter att ni blivit medvetna om ovan nämnda omständigheter och i vart fall senast inom tolv månader efter datumet för vår senaste faktura i uppdraget. 

Om ert krav grundas på myndighets eller tredjemans krav mot er ska Strandahl (eller vår försäkringsgivare) ha möjlighet att reglera och träffa en överenskommelse om kravet för er räkning. Under sådana omständigheter förutsätts att vi håller er skadelösa. Om vi inte får den rätten ska vi inte heller ha något ansvar för kravet gentemot er. Vår betalning till er förutsätter att ni överför rätten till regress mot tredje man till Strandahl eller dess försäkringsgivare. 

Vårt uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. 

Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör vårt uppdrag ska avgöras av allmän domstol. 

Om du är konsument kan Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd under vissa förutsättningar pröva arvodestvister och andra ekonomiska krav som riktas mot en advokat eller advokatbyrå. En förutsättning är att klienten först kontaktat advokaten och diskuterat frågan och försökt att uppnå en lösning i samförstånd. Mer information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd finns på dess hemsida: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter: 

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se


Kontakta oss!

Strandahl Advokater har sitt säte i Gävle men vi har även kontor i Söderhamn.

026-65 64 00

Gävle

Besöks- och postadress:

Södra Strandgatan 16

802 50 Gävle


026-65 64 00

Söderhamn

Besöksadress:

Granvägen 1


026-65 64 00